26

sep 2022

Benestar i salut, però amb més dotació de recursos

26 de Septiembre de 2022. Herminia Montis Gil

Encetem un nou curs escolar que ens porta novetats, com la de la implantació de la figura de coordinació de salut i benestar als centres, fruit de l’aplicació de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència, les funcions de la qual es troben recollides a l’article 35 de dita llei.


Són 11 funcions entre les quals es troben la de la promoció en els centres de l’alimentació saludable, coordinar amb la direcció del centre el Pla de Convivència, el foment de mètodes alternatius de resolució pacífica dels conflictes, i la coordinació amb agents externs al centre en els casos en què siga necessari per l’aplicació dels diferents protocols existents sobre violència i desprotecció dels menors.

Des de la Conselleria d’Educació pretenen que la implantació de les tasques d’esta figura siga assumida per les persones coordinadores d’Igualtat i Convivència (coordinadores CIC), ja existents en els centres educatius valencians des de fa 6 anys, augmentant així les tasques, funcions i responsabilitats a les docents que ja amb prou feines poden arribar a fer fins al moment.

Estes funcions no poden resoldre’s amb una ximple reducció de l’horari lectiu assignat a un/a o més docents, sinó que requereixen de l’increment d’una figura completa de plantilla en cada centre, així com l’increment d’hores de coordinació dedicades en cada centre per a poder exercir aquesta tasca en bones condicions. A més, esta persona que exercisca les funcions assignades, ha de comptar a una formació específica en la matèria. És una tasca important i que comportarà coordinacions amb el professorat, l’alumnat, les famílies i serveis externs al centre, el que suposarà una dedicació de temps molt important.

En CCOO sempre hem defensat que els centres tinguen projectes educatius que impulsen l’educació integral de l’alumnat. El sistema en el seu conjunt té la responsabilitat de formar i acompanyar l’estudiantat en tots els aspectes del seu desenvolupament (educatiu, social, emocional, etc). No obstant això, la situació de les plantilles, suports específics i condicions de les figures que desenvolupen la coordinació d’estes tasques és, en l’actualitat, molt precària. És per això que volem que esta nova tasca l’assumisca nou personal amb perfil de l’especialitat de Serveis a la Comunitat o un perfil anàleg.

Per a CCOO esta qüestió és essencial per a la protecció de la infància i la millora de la qualitat educativa. Impacta directament en els centres i les seues plantilles i, per tant, és matèria de negociació col·lectiva. CCOO exigeix que siga tractada amb els i les representants legítims del professorat.

Des del sindicat defensarem que esta coordinació es regule amb els paràmetres exposats i s’assegure la inversió necessària.

Últimas entradas